Het adres van de sporthal
Grietenij 22-06
8233 BZ Lelystad
Wie doet wat bij Volta.

Op deze pagina kun je vinden wat de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende functionarissen binnen Volta zijn.


Voorzitter
Herman van Haarlem

 • Contacten dagelijks bestuur
 • Contacten intern en extern
 • Voorzitter vergaderingen
 • Stimuleert, motiveert en initieert mensen en activiteiten
 • Indirecte aansturing commissies

Extra voorzitter (onbevoegd)
Willemien Ribbers

 • Hulp bij voorzitterstaken, specifiek contact jeugd en recreanten

Vicevoorzitter
Danny van der Scheer 

 • Vervangt voorzitter
 • Contact kledingleverancier i.s.m. kledingcommissie
 • Regelen shirtnummers
 • Contact activiteitencommissie (organisatie activiteiten, toernooien e.d.
 • Contact communicatie en PR i.s.m. communicatiecommissie
 • Contact beachvolleybal i.s.m. commissie

Secretaris
Arjan Prins

 • Onderdeel dagelijks bestuur
 • Contactpersoon Nevobo
 • Ledenadministratie
 • Contact wedstrijdsecretariaat
 • Notulist bestuursvergaderingen
 • Beheer postbus

Penningmeester
Laurien Hoekstra

 • Onderdeel dagelijks bestuur
 • Alle financiële handelingen
 • Inning contributie
 • Sponsoring

Bestuurslid Technische Zaken
Hans van Rooijen

 • Alle competitiezaken (teamindelingen, trainers, zaalindeling, scheidsrechters, damesteams, herenteams, recreanten, jeugd)
 • Opgave teamindelingen
 • Opgave Nevobo
 • Verantwoordelijk voor materiaal in samenwerking met commissie

Vertrouwenspersonen
Lisette Schumacher en Louis Huissen

Valt direct onder de voorzitter
 • Klankbord.
 • Aanspreekpunten (laagdrempelig) voor iedereen binnen de vereniging om vertrouwelijk zaken te bespreken en aan te kaarten in geval van klachten, problemen en ongewenst gedrag.
 • Bemiddelende rol tussen de klager en degene(n) aan wie de klacht gericht is en aan de voorzitter.

Commissie Technische Zaken

TC-leden senioren
Dionne Ruijsenaars, Jacco Borsch en  Karin Böning 
 

Vallen direct onder bestuurslid Technische Zaken
 • Contact met trainers en spelers
 • Mede ontwikkelen, uitvoeren en bewaken technisch beleid van de vereniging
 • Rapportage en advies aan bestuur via bestuurslid Technische Zaken

TC-leden Jeugd A, B, C, D, E en F

Ylonka Jesterhoudt, Erik Rombout  en Diana Prins 

Vallen direct onder bestuurslid Technische Zaken
 • Contact met trainers en spelers
 • Mede ontwikkelen, uitvoeren en bewaken technisch beleid van de vereniging
 • Rapportage en advies aan bestuur via bestuurslid Technische Zaken

TC-lid Recreanten
Jacques van der Klauw

Valt direct onder bestuurslid Technische Zaken
 • Contact met trainers en spelers
 • Mede ontwikkelen, uitvoeren en bewaken technisch beleid van de vereniging
 • Rapportage en advies aan bestuur via bestuurslid Technische Zaken

TC-lid Scheidsrechterszaken
Marten Koole

Valt direct onder bestuurslid Technische Zaken
 • Organiseert alles rondom de scheidsrechters
 • Contact met Nevobo inzake scheidsrechters
 • Overleg met wedstrijdsecretariaat i.v.m. planning
 • Rapportage en advies aan bestuur via bestuurslid Technische Zaken

TC-leden Materialen
Jorik Bosman

Vallen direct onder bestuurslid Technische Zaken
 • Zorgen dat alle materialen voor de zaal en beach voorhanden zijn en goed functioneren
 • Rapportage en advies aan bestuur via bestuurslid Technische Zaken

Overige commissies

Wedstrijdsecretariaat
Sylvana Jesterhoudt

Valt direct onder secretaris
 • Contact met Nevobo over wedstrijdzaken
 • Communiceert over wedstrijden
 • Controleert en verstuurt wedstrijdformulieren
 • Rapportage en advies aan bestuur via secretaris

Ledenadministratie
Diana Prins

Valt direct onder secretaris
 • Houdt de ledenadministratie bij
 • contact Sportbedrijf (zaalhuur)
 • Rapportage en advies aan bestuur via secretaris

Kascommissie
Erwin Fränzel
Vacature
reserve lid: vacature  

Vallen direct onder penningmeester
 • 1 x per jaar controle financiele administratie op correcte uitvoering
 • Rapportage en advies aan bestuur via penningmeester

Sponsorcommissie
< vacature >
Vallen direct onder voorzitter
 • Werven van nieuwe sponsoren
 • Onderhouden van contacten met bestaande sponsoren
 • Opstellen en uitvoeren van een sponsorplan en sponsorbeleid
 • Rapportage en advies aan bestuur via penningmeester

Kledingcommissie
Ylonka Yesterhoudt en Erik Rombout
Vallen direct onder vice-voorzitter
 • Regelen alles omtrent de tenues
 • Indien nodig bestellen nieuwe kleding
 • Rapportage en advies aan bestuur via vice-voorzitter

Communicatiecommissie
< vacature >
Vallen direct onder vice-voorzitter
 • Verantwoordelijk voor interne en externe communicatie
 • Verantwoordelijk voor aankondigingen en promotiemateriaal
 • Opstellen van communicatieplan
 • Onderhoud social media
 • Rapportage en advies aan bestuur via vice-voorzitter
Website beheer
Nancy van Iperen 
 • Maakt onderdeel uit van de communicatie commissie
 • Onderhoud website en andere multimedia
 • Rapportage en advies aan bestuur via vice-voorzitter
Commissie van beroep
Bert Werner en Tonny Lieman
De commissie van beroep geeft na het horen van beide partijen, zijnde het betreffende lid en het bestuur, een voor beide partijen bindende uitspraak inzake de volgende onderwerpen:
 • royement van een lid;
 • schorsing van een lid;
 • disciplinaire maatregelen jegens een lid
 • Rapportage en advies aan bestuur via voorzitter

Beachcommissie

Judith Kleerebezem-Bekkers
Denise Zuidhof-Vogel
Jolanda de Haan

Vallen direct onder vice-voorzitter

 • Ontwikkeling en organistatie beachvolleybal
 • Rapportage en advies aan bestuur via vice-voorzitter

Activiteitencommissie
< vacature >
Vallen direct onder vice-voorzitter
 • Opstellen en bijhouden activiteitenkalender
 • Organisatie activiteiten, toernooien en feesten met als doel de teamgeest en clubbinding te stimuleren
 • Rapportage en advies aan bestuur via vice-voorzitter

Jeugdoudercommissie 
Dennis van den Hengel
Vallen direct onder de voorzitter
 • Zorgt voor verbinding tussen:
 1. bestuur en jeugdleden
 2. ouders van jeugdleden en bestuur
 3. jeugdleden onderling
 • Zorgt voor contact met trainer / coaches
 • Jeugd activiteiten afstemmen met activiteiten commissie
 • Rapportage en Advies aan bestuur via voorzitter
Volleybalvereniging Volta. Correspondentieadres: Botter 32-14, 8243 KJ   LELYSTAD, KvK 39069664
Uwilthosting.nlHosting en CMS door Uwilthosting.nl