Vertrouwenscontactpersoon

Volta vindt het belangrijk dat iedereen van zijn/haar sport kan genieten. We willen een actieve en sportieve vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt. 

Binnen de verenigingen van Volta gebeuren een hoop goede zaken. Het kan echter voorkomen dat iemand zich even niet thuis voelt; met een probleem kampt waarbij hij/zij niet bij de trainer of het bestuur terecht kan. In dat geval biedt de vertrouwenscontactpersoon je een luisterend oor. De vertrouwenspersoon helpt jou vervolgens met een passende oplossing. 

Volta is een bindende factor op het gebied van volleybal in al haar facetten in Lelystad. Zij maakt volleybal in brede zin voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk door een op maat gesneden aanbod van mogelijkheden zowel recreatief als competitief.

Voor de jeugd wil Volta een vereniging zijn waarin je kunt leren volleyballen en samenspelen.

Volta is ook een vereniging met teams die willen winnen en zo hoog mogelijk willen eindigen in de competitie. Een goed draaiend winnend team is voor onze vereniging een boegbeeld met een positieve uitstraling op de rest van de vereniging, een team om trots op te zijn!

Kortom een vereniging van mensen die willen sporten als onderdeel van onze samenleving met al zijn diversiteit. 

Van een achterstand terugkomen tot winst kan alleen door een goede teamsynergie met positieve coaching en vooral ook de bereidheid eigen belang niet voorop te stellen. Tijdens de wedstrijden van onze Volta teams op onze wedstrijddagen zie je dit gebeuren. Geniet ook van onze recreanten die teamsport willen beoefenen gewoon omdat ze het leuk vinden. Zie ook het opkomend beachvolleybal. Een tak van onze volleybalsport die nog flink kan groeien in Lelystad. 

De vertrouwenscontactpersonen werken onafhankelijk van elkaar, maar kunnen in bepaalde gevallen elkaars klankbord zijn. Je hebt dus een keuze wie je wilt benaderen om het probleem voor te leggen en te bespreken.

Voor wie is er een vertrouwenscontactpersoon? 

Elk lid (of de ouders van) en vrijwilliger van Volta kan terecht bij de vertrouwenscontactpersoon als men over integriteitschendingen of vermoedens daaromtrent wil spreken. Het gaat daarbij te allen tijde om een vertrouwelijk contact 

De rol van de vertrouwenscontactpersoon is om een eerste aanspreekpunt te zijn, iemand die op de hoogte is van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen, iemand die begeleidt en ondersteunt. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenscontactpersoon om preventieve maatregelen te nemen. 

De vertrouwenscontactpersoon valt onder directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van Volta en maakt in deze functie geen deel uit van de vereniging. 

De rapportage van de vertrouwenscontactpersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld. 

Eenmaal per jaar brengt de vertrouwenscontactpersoon een kort geanonimiseerd verslag uit aan de voorzitter van de Volta over zijn werkzaamheden. 

Voorbeelden van integriteitsschendingen

 • Seksuele intimidatie 
 • Alle handelingen en uitlatingen in de seksuele sfeer, die in het kader van de sportsituatie of onze organisatie plaatsvinden en door degene op wie ze gericht zijn als ongewenst worden beschouwd.
 • Seksuele toenadering en herhaalde seksuele toenadering na afwijzing (ook in gevallen van aanvankelijke acceptatie).
 • Aandringen op seksuele activiteiten, waarbij een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld. Of dwang tot seksuele activiteiten door middel van bedreiging of straf.
 • Aanranding of verkrachting.
 • Agressie en geweld
 • Voorvallen waarbij een persoon psychisch en / of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen.
 • Treiteren/pesten: dit zijn negatieve communicatieve handelingen die meestal tegen één persoon gericht zijn (afkomstig van één of meerdere personen) en die gedurende een lange tijd frequent plaatsvinden.
 • Discriminatie: tussen personen op grond van levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele voorkeur en de burgerlijke staat (gehuwd of ongehuwd).
 • Intimidatie: vrees aanjagen en bedreigingen door woord en/of gebaar.
 • Andere ongewenste omgangsvormen: zoals opmerkingen en gedragingen die als vernederend worden ervaren.
 • Ongepast en aanstootgevende gedrag: Ongewenste omgangsvormen zijn samengevat, uitingen, direct of indirecte, in woord, gebaar of afbeelding, die ongewenst zijn dan wel redelijkerwijs als zodanig kunnen worden ervaren door diegene die ermee wordt geconfronteerd.

Aangezien ieder voor zich uitmaakt wat hij onder ongewenste omgangsvormen bestaat, bestaan er verschillende opvattingen over wat toelaatbaar is en vaak worden ongewenste omgangsvormen gezien als misbruik van macht. Dat er echter een groot grensgebied bestaat waarover meningen uiteen lopen moge duidelijk zijn. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door betrokkene als ongewenst wordt ervaren. In de meeste gevallen heeft de betrokkene verscheidene malen gewezen op het hinderlijke en dus ongewenste in het gedrag van de ander(en) Desondanks gaan de ongewenste omgangsvormen door of worden herhaald. 

Signaleren

Leden en vrijwilligers van onze vereniging nemen zaken waar, die hen zorgen baren, en waaruit mogelijk zou kunnen blijken dat het welzijn of de veiligheid van een ander lid in gevaar is. Te denken valt aan opmerkingen van leden, of fysieke verschijnselen die wijzen op mishandeling, verwaarlozing of bedreiging in andere situaties dan die binnen de vereniging (thuis, school, werk). Het kan moeilijk zijn te besluiten of hier actie op moet worden gepleegd, en met wie eventueel de vermoedens moeten worden besproken. Ook daar is de vertrouwenscontactpersoon voor.